Keeping a Secret –John Owen abuse survivor speaks out

“He would call me over to his office to discuss a script or a speech I was working on. He would lock the door and pull the zip of my trousers down. My heart would sink because I knew what was coming next.”

These are the shocking words of one of the victims who survived abuse by the drama teacher John Owen.

In a new documentary, Cadw Cyfrinach (Keeping a Secret) on S4C on Wednesday 7 April at 9.00 one of the survivors, who was a former pupil of John Owen, shares his experiences, his thoughts and the effect that years of abuse had on those pupils in Ysgol Rhydfelen between 1977 and 1992.

This is the first time that he has spoken on camera, and certainly, he thought very carefully before deciding to do this.

“I respect the others, the other boys that I’m in contact with. They don’t feel that they can. This is my story, but it’s the story of all of us and I feel that I have to represent them. It’s not easy, this is a massive deal,” he said.

“John Owen started grooming me at a very young age when I first started at Ysgol Rhydfelen. I didn’t know that the trap I was in was going to turn so sinister. I enjoyed performing, singing reciting and competing – I remember thinking – right, I must get him to notice me. He was an incredibly charismatic man and you wanted him to praise you.”

Certainly, Ysgol Rhydfelen was famous for being a good school, and they succeeded in getting children from non-Welsh homes to feel passionate about the language. The school produced high quality shows and nearby schools would regularly travel to see Rhydfelen shows.

“We worked hard in those shows. John Owen always insisted upon loyalty from you. If you weren’t 100 per cent with him – you were against him and you were the enemy. That was one of the ways he manipulated us. He could help me with what I wanted in my life and I had to make that bargain with the devil.”

“I started staying overnight at his house and he’d say – it’s a cold night – you might as well share a bed with me, and he started touching me.”

“And when all the sexual abuse started, I’d just switch off, and try and take myself to another place.”

Even though now, many years later, he could hate John Owen for what he did to him, he admits that there was a likeable side to the man who abused him.

“He was a man who gave me a lot of of advice, there was a very caring and kind side to him and he could get some great work out of me.”

“Emotionally, I am still angry with him. I blame him for injuring me but I can also make excuses for him and to see him as a victim.”

John Owen killed himself in 2001 before standing trial for the sexual assault of former pupils. This led to the Clywch inquiry in 2004, an investigation by Peter Clarke, the Children’s Commissioner for Wales at the time.

The report found that no-one who heard the evidence in the inquiry would doubt that John Owen was guilty of acts of gross sexual indecency against some pupils at Ysgol Rhydfelen. It notes also that the evidence had showed that Mr Owen, in all probability, had abused pupils under his care over a number of years.

John Owen also scripted and produced a drama series for young people Pam Fi Duw (Why Me God) for S4C between 1997 and 2002.

As well as hearing about the painful experiences of the survivors, we also hear from some of the Pam Fi Duw actors and the reporter Eifion Glyn, who reported on the story and has researched into John Owen’s history for many years.

It is now nearly 20 years since John Owen killed himself in a caravan in Porthcawl after failing to appear at his trial in Cardiff Crown Court, but the scars are still very much alive in the minds of the victims.

“The night we heard that John Owen had killed himself, we all went for a drink. At last, the whole thing was over.”

Cadw Cyfrinach
Wednesday, 7 April, 9.00
English subtitles available
On demand: S4C Clic, BBCiPlayer and other platforms
A Wildflame Production
for S4C

Cadw Cyfrinach – un o ddioddefwyr John Owen yn siarad am y tro cyntaf

“Roedd e’n galw fi draw i’w swyddfa i drafod ryw sgript neu speech ro’n i’n gweithio arno. Roedd e’n cloi y drws a thynnu zip fy nhrowsus i lawr. Roedd fy nghalon i’n suddo achos ro’n i’n gwybod beth oedd yn dod nesa.”

Dyna eiriau ysgytwol un o’r dioddefwyr a gafodd ei gamdrin gan yr athro drama John Owen.

Mewn rhaglen ddogfen newydd, Cadw Cyfrinach fydd i’w gweld ar S4C nos Fercher 7 Ebrill am 9.00 bydd un o’r dioddefwyr a oedd yn gyn ddisgybl i John Owen yn rhannu ei brofiadau, ei feddyliau a’r effaith a gafodd blynyddoedd o gamdrin ar y disgyblion hynny yn Ysgol Rhydfelen rhwng 1977 a 1992.

Dyma’r tro cyntaf iddo siarad ar gamera, ac yn sicr, mae wedi meddwl yn ddwys cyn penderfynu gwneud hynny.

“Dwi’n parchu y gweddill, y bois eraill wi mewn cysylltiad gyda nhw. Dy’ nhw ddim yn teimlo bod nhw’n gallu. Fy stori i yw hwn, ond stori ni gyd hefyd a dwi’n teimlo bod rhaid i fi gynrychioli nhw. Dyw e ddim yn hawdd, ma hwn yn massive deal. “ meddai.

“Fe wnaeth John Owen ddechrau groomio fi yn ifanc iawn wrth i fi ddechrau yn Ysgol Rhydfelen.  Do’n i ddim yn gwybod pa mor sinistr oedd y trap o’n i ynddo yn mynd i droi. Ro’n i’n joio perfformio, canu, adrodd a cystadlu – fi’n cofio meddwl reit – I must get him to notice me. Roedd e’n foi hynod o charismatic a roeddet ti eisiau iddo fe dy glodfori di.“

Yn sicr, roedd Ysgol Gyfun Rhydfelen yn enwog am fod yn ”ysgol dda”, ac roedden nhw llwyddo i gael plant o gartrefi di-gymraeg i deimlo’n angerddol am yr iaith. Roedd yr ysgol yn cynhyrchu sioeau o’r safon uchaf a byddai ysgolion cyfagos yn teithio yno yn rheolaidd i weld sioeau Rhydfelen.

“Roedden ni’n gweithio’n galed ar y sioeau yna. Roedd John Owen wastad yn mynnu teyrngarwch gennych chi. Os nad o’ch chi 100% gyda fe – ro’ch chi yn erbyn e a chi oedd y gelyn. Dyna un o’r ffyrdd roedd e’n maniwpiwleiddio ni. Oedd e’n gallu helpu fi gyda beth o’n i moyn yn fy mywyd ac roedd rhaid i fi wneud y fargen yma gyda’r diafol.”

“Fe wnes i ddechrau aros dros nos yn ei dŷ a dyma fe’n dweud, mae’n noson oer – man a man i ti rannu gwely gyda fi, a dechreuodd e gyffwrdd a fi.“

“A pan ddechreuodd yr holl gamdrin rhywiol ro’n i’n switcho off a trio rhoi fy hun yn rhywle arall. “

Er ei fod erbyn hyn, flynyddoedd yn ddiweddarach yn gallu casáu John Owen am yr hyn a wnaeth iddo, mae’n cyfaddef fod na ochr hoffus i gymeriad y dyn wnaeth ei gamdrin.

“Mi oedd e’n ddyn oedd yn rhoi llwyth o gyngor i fi, oedd na ochr addfwyn a charedig iawn iddo fe ac roedd e’n gallu tynnu pethe gwych allan ohonai. “

“Yn emosiynol, wi dal yn ddig gyda fe. Wi’n beio fe am anafu fi, ond hefyd ro’n i’n gallu neud esgusodion drosto fe a gweld e fel victim.

Fe laddodd John Owen ei hun yn 2001 cyn sefyll ei brawf ar gyhuddiadau o ymosod yn rhywiol ar gyn ddisgyblion. Fe wnaeth hynny esgor ar ymchwiliad Clywch yn 2004, sef ymchwiliad gan  Peter Clarke, Comisiynydd Plant Cymru ar y pryd.

Mae’r adroddiad yn nodi na all unrhyw un a glywodd y dystiolaeth yn yr Ymchwiliad amau, â didwylledd, fod Mr John Owen yn euog o weithredoedd o anweddustra rhywiol difrifol yn erbyn rhai disgyblion yn Ysgol Gyfun Rhydfelen. Mae’n nodi hefyd fod y dystiolaeth wedi dangos i Mr Owen, yn ôl pwysau tebygolrwydd, gam-drin disgyblion yn ei ofal yn rhywiol dros nifer o flynyddoedd.

Bu John Owen hefyd yn sgriptio a chynhyrchu cyfres ddrama i bobl ifanc Pam Fi Duw i S4C rhwng 1997 a 2002

Yn ogystal a chlywed profiadau anodd y dioddefwr, byddwn hefyd yn clywed gan rai o actorion Pam Fi Duw a’r newyddiadurwr Eifion Glyn, fu’n gohebu ar y stori ac yn ymchwilio i hanes John Owen am flynyddoedd lawer.

A hithau bellach bron yn ugain mlynedd ers i John Owen ladd ei hun mewn carafán ym Mhorthcawl wedi iddo beidio ymddangos i sefyll ei brawf yn Llys y Goron Caerdydd, mae’r creithiau dal yn fyw ym meddyliau’r dioddefwyr.

“Y noson glywon ni fod John Owen wedi lladd ei hun, fe aethon ni gyd am ddrinc. O’r diwedd, roedd y cyfan drosodd.“

Cadw Cyfrinach
Nos Fercher, 7 Ebril 

Isdeitlau Saesneg
Ar alw: S4C Clic, BBCiPlayer a llwyfannau eraill
Cynhyrchiad Wildflame
ar gyfer S4C

Abbie Bolitho

With a background in current affairs and factual programmes, Abbie has been able to apply her research and organisational skills to a wide variety of projects in both English and Welsh. These include S4C's Nyrsys, Dim Byd i Wisgo and more recently Beasts - a series on the 'top 10' animals for children which is being sold internationally.

Adrian Grant

Adrian has worked on primetime shows including Emmy Award-winning ‘The Real Full Monty: Ladies Night’, BAFTA Award-winning ‘First Dates’ and more recently he has been Producing content for Channel 4’s True Stories.

Now a Development Producer at Wildflame, Adrian joins the team with an aim to apply his editorial knowledge and experience in developing new shows and formats for the company.

Alexia Barrett

Alexia graduated in 2020 with a BA (Hons) in Journalism Communications and Politics from Cardiff University, and is now kickstarting her career in TV Production. She started working with Wildflame as a Researcher on their Adventure Living History Series, Ultimate Viking.  Alexia achieved her first Network Researcher Credit on the Wildflame series, Michael Ball's Wonderful Wales. 

She will be working across our full range of factual output for UK and international broadcasters.

Cai Glover

Since joining Wildflame in the development team, Cai's worked on several productions using his skills as an editor, self-shooter and researcher including S4C's digital series Bwrw 'Mlan, BBC Bitesize History KS2, S4C's Dim i'w Wisgo and most recently as a shooting assistant producer on the second series of S4C's Nyrsys.

Carrie Smith

Carrie is an award-winning film-maker. She is a director, series producer and edit producer with experience across a wide range of popular factual content, including observational documentaries, popular factual and digital content. She is an expert access negotiator and has successfully secured access to several police forces across the UK, as well as multiple private businesses such as hotels and veterinary practices.

Carrie filmed, produced and directed The Greatest Gift which won Best Factual Series at the Bafta (Cymru) awards. Carrie has also produced behind-the-scenes content and created high-concept digital features for drama co-pro series for the BBC, Netflix & HBO, winning an International Webby award for her work on 'The Ballad of the Peaky Blinders'. Before joining Wildflame Productions, Carrie was a Senior Producer on a brand-new primetime competition format for Channel 4.

Catrin Jones-Shawe

Catrin’s career began in children’s television where she produced content for both S4C and CBBC.

Catrin has a passion for health-based documentaries and in 2019 won a BAFTA Cymru Award for best factual series for Velindre: Hospital of Hope (ITV Wales). Her most recent series, Nyrsys (S4C) is an observational documentary format highlighting the incredible work performed by nurses across Wales.

Celyn Williams

With a passion for history, Celyn has spent her time collecting and telling stories of extraordinary individuals from across Wales.

Her previous work includes a number of high-profile history productions including Time Team, and The Aberfan Wives Club (ITV).

For S4C, Celyn worked on the double Welsh BAFTA winning Adam Price a Streic y Glowyr and more recently, a living history series The 1900 Island (BBC).

Connie Fisher

Connie moved into the world of television after a career as a West End leading lady playing Maria Von Trapp in Andrew Lloyd Webber’s The Sound of Music.

With a passion for TV and entertainment, Connie leads the development of formats & features projects for Wildflame and works closely with broadcasters creating projects for both high-profile and emerging talent across the full range of factual programming.

Esme Horne

The last 10 years of Esme’s career has been dedicated to understanding the production process and supporting a creative vision from development to transmission. Since joining Wildflame in 2017, Esme has worked across the Wildflame slate: reinforcing the production management team and helping to assure all projects are run smoothly and efficiently.

Gareth Fisher

Gareth has extensive knowledge of the business of production across all genres. He has an outstanding track-record in controlling large production teams and multi-million-pound projects. Gareth has worked with all of the main UK Broadcasters as well as forging strong relationships with International Broadcasters and Co - Production partners.

Leona Cowley

Leona has been with Wildflame since its inception and has a wealth of experience in a senior production management role working on regional and high-profile documentaries being filmed in various exotic and remote locations across the globe. Her extensive experience spans some 25 years working across most programme genres.

Llinos Griffin-Williams

As a Bafta Cymru Winning Executive Producer, Llinos is our Creative Director following her many successes as Executive Producer, Factual and International Co-productions at Wildflame Productions. She leads on international content development, production and delivery of Factual Programming to Domestic and International Broadcasters and is part of the Wildflame Senior Management Board. Llinos is Vice Chair of RTS Cymru Wales and a member of Welsh Indies Council TAC. 

Lloyd Rees

Lloyd started his career working on Live Studio programmes; The One Show and This Morning before moving on to development roles at RDF and BBC Studios. Believing variety is the spice of life, Lloyd used his interest in consumer issues on a range of programmes such as The Big Con, Shop Well for Less and The Martin Lewis Money Show.

During his career he’s also worked on some of the biggest Factual Entertainment formats, including The Great British Bake Off, Dragons’ Den, First Dates and Race Across the World. Lloyd returned to Wales and joined Wildflame working on international productions and has gone on to work with us on Wonderful Wales with Michael Ball for C5 and a major new living history project for S4C about Evacuees

Manon Alice-Thomas

After graduating with a BA (Hons) from York St. John’s University Business School, Manon gained her first professional experience working in events management. She then completed an internship with Kate Borde at Cardiff based talent agency KBPM, and has recently undertaken a contract as Junior Assistant at the ‘InterTalent Group’, London, supporting the Chairman and Founder, Prof. Jonathan Shalit, OBE.  As a Television Production Coordinator for Wildflame, Manon supports the team across the slate of UK and international productions

Megan Roberts

With a background in Archaeology and Anthropology, Megan's passions lie with telling people's stories both past and present with real empathy and understanding. Having filmed in various locations all over the world, her previous work has included both award winning international productions such as The Wall and more recently delicate observational storytelling in Bois y Rhondda
Megan has joined the team on the international Vikings series and will be working across all Wildflame’s specialist factual programming

Mike Davies

Mike has accrued over a dozen years of experience in company and programme finance.  His expertise encompasses day-to-day financial transactions, managing company-wide spending against fiscal targets, preparation of monthly management accounts and forecasting. He is also responsible for day to day scheduling and running of Wildflame’s editing facilities.

Paul Islwyn Thomas

Paul is founder and CEO of Wildflame Productions and is responsible for the creative and business management of the company. With over 35 years’ experience in the industry, Paul has built an enviable reputation as one of the leading factual Executive Producers and TV Executives working in Wales. Throughout a distinguished career Paul has delivered hundreds of hours of programming for both UK and international broadcasters. He is currently Chair of the highly acclaimed ‘It’s My Shout’ Training Scheme which offers exciting pathways into the industry for all championing diversity and social inclusion.

Sam Lumley

Sam has worked extensively on some big format shows such as ‘The Great British Bake Off’, ‘The Voice’, BBC’s ‘Little Mix: The Search’, and more recently Channel 4’s new ‘Good With Wood’.  

Now at Wildflame, he has joined the development team and will use his editorial experience to help create and evolve future projects and shows alongside the list of broadcasters we work with.

Share This